Молитви за изцеление, молитви за лекуване от страшни болести, молитви за връщане към добро здраве

МОЛИТВА ЗА ЛЕКУВАНЕ
Господи, Ти си източникът на Живота. Изпрати в мен животворната Си сила – Духа, да ми излекува ума, сърцето, духа, душата, волята и тялото. Да ме излекува от всички психически и физически болести и страдания. Да ме дари със здраве, сила и живот, с младост и красота и да развие в мен дарби и способности, за да мога да живея, да се уча и да Ти служа.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ

Господи, помогни ми в този тежък час да се освободя от болестта, за да Ти служа с радост. Искам да посветя живота си на служене на Любовта, на изпълнението на Твоята Воля.

Амин.

МОЛИТВА, КОГАТО ЗАБОЛЕЕТЕ

Като заболеете, не се страхувайте, но турете ръцете си на болното място и кажете:

Това е Живот вечен – да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога, и Христа, Когото си изпратил.
Това е Живот вечен – да позная Любовта, Мъдростта и Истината.
Това е Живот вечен – да позная, че Бог е Дух, Които царува навсякъде.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БЛИЖНИЯ

Господи на силите, Ти си ни прибежище из род в род. Твоите милости во веки славим. Направил си завет с избраните Си, защото имаш крепка и силна ръка да въздаваш милост на онези, които Те познават в името Ти.

Обърни, Господи, погледа Си към страдащия брат (сестра) . . . (произнася се името), дай внимание на страданията му (й) и ги облекчи. Ние вярваме твърдо на думите Ти, когато си казал: „Въззови към Мен и ще ти оттоворя, защото Аз Господ Бог Твой съм, Който подкрепя десницата ти, и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна! Не бой се, защото Аз те избрах, призовах те по име. Не си ти сам, когато минаваш през водата. С тебе ще бъда, когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламък не ще те опари, и в немощ не бой се, защото Аз съм с тебе!“

И сега чуй молбата ми, Господи, и излей върху му (й) от обилната Си милост!

Амин

МОЛИТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БОЛНИ

Молитвата се отправя в сряда, събота и неделя в 7 и 9 ч. преди обяд, като се произнася и личното име на болния.

Всеприсъствуващи Всеблаги Боже, в името на Господа, Който е говорил с раба Ти, да дойде ТВоето изцеление чрез нас – Твоите слуги, за слава на името Ти. Благодарим Ти, че си ни послушал. Ти си само наш Господ и, освен Тебе, другиго нямаме. Ти си, Който винаги можеш да изцеляваш и Твоето изцеление е здраве за душата и тялото. Възвърни задружното действие между ума и душата, между душата и тялото. Обърни източника на сърцето за добро и силите на тялото – за работа полезна. Нека този наш брат (сестра) . . . (произнася се името), които (която) страда, да приеме Твоята милост, за да можем ние всички да се радваме в проявлението на Твоята Любов, Благост и Сила.

Амин.

МОЛИТВА ЗА ЗДРАВЕ НА БЛИЖНИЯ

Господи на Обичта и Любовта, Боже на живота и здравето, ние, Твоите чеда, събрани днес в името на Любовта, идем да Ти благодарим за великата Твоя милост към нас.

Велики Господи, ние се обръщаме към Тебе да изпратиш Твоята милост за нашия брат (сестра) . . . (произнася се името), който (която) от много време вече страда от тежко боледуване. Господи, молим Ти се, излей чрез нас, Твоите слуги, благостта Си за излекуване на него (нея) и изпрати, молим Ти се, Твоите небесни служители да му (й) донесат подкрепа, здраве, обнова в живота, който Ти съхраняваш за Твоите избрани.

Велики Господи, нека още сега този наш брат (тази наша сестра) приеме Твоята велика милост и да се почувства здрав и жизнерадостен (здрава и жизнерадостна).

Господи, благодарим Ти, че си ни послушал. Ние с радост приемаме мъчнотиите в живота и с радост ще изпълним Твоята блага Воля.
Амин.

МОЛИТВА ПРИ БОЛНИ – ДУХЪТ СВЯТИЙ

Ако е някой в Христа, той е създание ново.
И ще дойдат над теб всички тези благословения и ще починат.
Аз ще те изцеля. Едно тяло и един Дух!
Аз съм Господ, който те изцелявам. Бъди очистен!
Боже, бъди милостив към мене, грешния. Изцели душата ми и помилвай ме.
Молете се един за други, за да изцелеете!
Молбата, която е с вяра, ще избави страдующия . . . (произнася се името).
Амин.