Официално от АС! Ето къде Румен Томов е нарушил закона и защо ОИК следва да прекрати правомощията на кмета

С решение от 22. 01. 2020 г. Административен съд – Благоевград отменя като незаконосъобразно Решение № 300-МИ/20. 12. 2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград, с което е отказала да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Георгиев Томов, обявен за избран за кмет на община Благоевград.

Съдът изпраща преписката на Общинска избирателна комисия – Благоевград за ново произнасяне СЪОБРАЗНО УКАЗАНИЯТА НА СЪДА ПО ТЪЛКУВНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА , дадени в постановения съдебен акт. Според съда, оспореното решение е в противоречие с материалния закон. Румен Томов НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ  нито едно от трите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

В едномесечен срок от обявяването на изборния резултат Томов, в качеството си на кмет, не е предприел действия по прекратяване на търговската си дейност чрез заличаване на ЕТ и не е уведомил писмено за това, както Председателя на ОбС-Благоевград, така и ОИК-Благоевград в указания срок до 04. 12. 2019 г. Неизпълнението на което и да е от трите изисквания води до предсрочно прекратяване на пълномощията на лицето, което не е съобразило своето поведение с тях.

„Това налага отмяната на решението и връщане на преписката на административния орган. При новото произнасяне ОИК-Благоевград СЛЕДВА ДА ПРИЛОЖИ НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ   на чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА – ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВНЕ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА  на Румен Томов, избран за кмет на община Благоевград, с излагане на ясни, конкретни и обосновани съображения, съобразявайки мотивите в настоящия съдебен акт“, е записано в съдебното решение.
Решение № 300-МИ от 20. 12. 2019 г. на Общинска избирателна комисия – Благоевград бе оспорено с жалби от четири партии. ПП ГЕРБ, ПП МИР, ПП Нова алтернатива и ПП Свобода оспорват решението на ОИК – Благоевград, с което отказва да прекрати предсрочно пълномощията на Румен Томов, обявен за избран за кмет на Община Благоевград, по подаден сигнал с твърдение за нарушение на чл. 41, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Със съдебния акт Административен съд – Благоевград се произнася по жалбите на ПП ГЕРБ и ПП МИР. Съдът оставя без разглеждане жалбите на ПП „Нова алтернатива“ и ПП „Свобода“, тъй като същите нямат представители в ОбС – Благоевград и като такива, според ЗМСМА, нямат интерес и не са активно легитимирани да обжалват решението на ОИК